Gooische Privacyverklaring

Privacyverklaring Gooische Hockeyclub

(Versie: oktober 2020)

 

1. Onderwerp

 

1.1. In deze Privacyverklaring informeert de vereniging Gooische hockeyclub ('Gooische') hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, werknemers, bezoekers en gebruikers van haar website(s), app(s), accommodatie en evenementen en andere personen waarvan Gooische persoonsgegevens verwerkt.

 

1.2. Door middel van deze Privacyverklaring geeft Gooische uitvoering aan de informatieverplichtingen van artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

 

1.3. In dit document hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

(a) App: iedere app die door Gooische beschikbaar wordt gesteld aan betrokkenen.

 

(b) Betrokkene: iedere persoon waarvan Gooische als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG persoonsgegevens verwerkt.

 

(c) Persoonsgegevens: ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een betrokkene als bedoeld in de AVG.

 

(d) Verwerken: iedere handeling als bedoeld in de AVG die betrekking heeft op een persoonsgegeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.

 

(e) Website: iedere website die door Gooische wordt aangeboden, waaronder www.gooische.nl of door Gooische gebruikte sites binnen een social media dienst.

 

 

2. Algemeen

 

2.1. Gooische verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

 

2.2. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de in artikel 3 beschreven doeleinden verwerkt.

 

2.3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien en voor zover is voldaan aan minimaal één van de volgende grondslagen uit de AVG:

 

(a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 

(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Gooische rust;

 

(d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Gooische is opgedragen;

 

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gooische of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

 

3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 

3.1. Gooische verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen voor het kunnen uitvoeren van haar verenigingsactiviteiten, meer in het bijzonder:

 

(a) het voeren van haar ledenadministratie en de (factuur)administratie van donateurs, relaties en sponsors;

 

(b) het faciliteren van de hockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien, het beheer van teams, het registreren van blessures en het volgen van de ontwikkeling van spelers;

 

(c) het organiseren van evenementen van of op Gooische, zoals Stick Together of borrels voor oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsors;

 

(d) het faciliteren van de activiteiten van diverse doelgroepen binnen Gooische, zoals de Gooische Business Club (GBC), de Roozenboom en Vrienden van Gooische, waaronder de organisatie van evenementen voor deze doelgroepen en het voeren van een ledenadministratie voor deze doelgroepen;

 

(e) het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van bardiensten;

 

(f) het beheer van de organisatie van Gooische, zoals het administreren van de diverse commissies;

 

(g) het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van Gooische, onder meer via elektronische post of App, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, al dan niet begeleid door gesponsorde inhoud;

 

(h) het screenen van vrijwilligers;

 

(i) het uitvoering geven van de Statuten en reglementen, waaronder die van de KNHB;

 

(j) de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;

 

(k) de personeels- en salarisadministratie van haar werknemers;

 

(l) de administratie van haar vrijwilligers;

 

(m) het beoordelen van de aanvraag van lidmaatschap of vrijwilliger;

 

(n) het vervaardigen en beschikbaar stellen van de Gooische Gids (een jaarlijkse uitgave met daarin het ledenbestand, inclusief elektronisch postadres en telefoonnummer);

 

(o) het aanbieden en beheren van besloten websites en Apps voor haar leden en vrijwilligers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en Apps;

 

(p) het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van Gooische of ten behoeve van evenementen van Gooische;

 

(q) de bevordering van het clubgevoel binnen Gooische, waaronder door middel van het publiceren van verjaardagen op de website;

 

(r) het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

 

(s) ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;

 

(t) het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

 

3.2. Persoonsgegevens worden door Gooische niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

 

4. Beeld en geluid

 

4.1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van Gooische worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van Gooische, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Om leuke en mooie momenten te laten zien en voor het bevorderen van het clubgevoel publiceert Gooische deze beelden op Mijn Gooische en, in beperkte mate, in de Gooische Gids, op de website, in de App of op onze social media.

 

4.2. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Gooische heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld,  indien duidelijk voor de foto is geposeerd of als de foto in de Gooische Gids is opgenomen.

 

 

5. Cookies

 

5.1. Gooische maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Meer informatie hierover en de mogelijkheid om deze cookies te weigeren is te vinden in de cookietool op de website van Gooische.

 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

 

6.1. Gooische deelt de persoonsgegevens die zij Verwerkt niet met derden, behoudens voor zover dit artikel anders bepaalt.

 

6.2. Ten behoeve van de organisatie van activiteiten waarvoor een betrokkene zich heeft opgegeven, is Gooische gerechtigd de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de bij de organisatie betrokken derden. Zo worden in het kader van de organisatie van de hockeycompetitie gegevens van leden en vrijwilligers (zoals scheidsrechters) doorgegeven aan de KNHB en andere clubs.

 

6.3. Gooische kan persoonsgegevens aan een derde verstrekken indien zij daartoe de toestemming van betrokkene heeft verkregen.

 

6.4. Gooische kan ten behoeve van de ondersteuning van haar administratieve activiteiten verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisadministratie of voor het drukken van de Gooische Gids. Ook kan Gooische ten behoeve van de technische ondersteuning van haar processen verwerkers of andere dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld aanbieders van cloudcomputerdiensten. Met verwerkers zal een overeenkomst worden gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, onder andere met betrekking tot beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

6.5. Gooische kan persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Gooische in het belang van haar betrokkene is.7. Bewaartermijn

 

7.1. Gooische bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in artikel 3 bedoelde doeleinden.

 

7.2. Tenzij betrokkene toestemming geeft voor een langere bewaartermijn, worden gegevens in de ledenadministratie maximaal tot 7 jaar na einde lidmaatschap bewaard (de termijn van de wettelijke boekhoudplicht en fiscale bewaartermijn). Daarna kunnen de gegevens worden overgebracht naar een archiefbestand, dat alleen toegankelijk is voor gebruikers die daartoe door het bestuur van Gooische zijn geautoriseerd. De gegevens in het archiefbestand worden voor onbepaalde duur bewaard.

 

 

8. Beheer persoonsgegevens 

Dat gaat via Mijn Gooische Leden en vrijwilligers kunnen de eigen persoonsgegevens zelf inzien en bewerken via hun persoonlijk account op ‘Mijn Gooische’, bereikbaar via de website www.gooische.nl.

 

 

9. Rechten betrokkene

 

9.1. Betrokken heeft het recht Gooische te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om Gooische te verzoeken om rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.

 

9.2. Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

9.3. Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

9.4. Indien betrokkenen om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal Gooische de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap of aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft Gooische nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten reglementen van Gooische. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is Gooische gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

10. Contact 

Verzoeken aan Gooische met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan [email protected] of per post aan Gooische, Postbus 348, 1400 AH Bussum.

 

11. Wijzigingen 

Gooische behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

 

© GOOISCHE 2020 Datum publicatie 9 oktober 2020

 

 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Talitha Mac-Lean
Sofia Meerts
Laurian Burger
Meer verjaardagen

Facebook