Gooische Contributiereglement
Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019

CONTRIBUTIEREGLEMENT GOOISCHE HOCKEYCLUB 

Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 
Gooische HC: Sportvereniging Gooische Hockey Club ("Gooische HC”) te Bussum Lid: Natuurlijk persoon die aan activiteiten van de Gooische HC deelneemt door middel van het lidmaatschap zoals omschreven in art 4 van de statuten Contributie: De financiële bijdrage die men is verschuldigd om lid te zijn van de Gooische HC conform art 17 van de Statuten Bestuur: Bestuur van de Gooische HC Ledenadministratie: Het orgaan dat namens het bestuur belast is met het verwerken van aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden alsmede met de facturering en incassering van de contributies. Verenigingsjaar: 1 augustus tot en met 31 juli ALV : De ten minste één maal per verenigingsjaar uitgeschreven algemene ledenvergadering van de Gooische HC 

Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED EN INWERKINGTREDING 
2.1 Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de Sportvereniging Gooische HC, van toepassing op alle leden en begunstigers van de Gooische HC. 
2.2 Dit reglement is gewijzigd door de algemene vergadering de dato 4 juli 2019 en per die datum in werking getreden. 

Artikel 3: AANMELDEN LIDMAATSCHAP 
3.1 Gooische HC gebruikt een digitaal aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar via de website (www.gooische.nl). 
3.2 Men kan uitsluitend lid worden door het digitale aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Na alle stappen doorlopen te hebben, moet de aanmelding bevestigd worden en verschijnt er een melding dat de registratie succesvol was. Hierna kan de Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 2 registratie/ontvangstbevestiging afgedrukt worden. Door verzending van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de bepalingen van dit contributiereglement. Ook verklaart de aanvrager tevens dat deze zich onderwerpt aan het tuchtrecht van de KNHB en alle reglementen, waaronder de Privacy verklaring, en statuten van Gooische HC. Alle reglementen en de statuten van Gooische HC zijn te vinden op de website (www.gooische.nl). 
3.3 Senioren kunnen zich gedurende het gehele seizoen aanmelden. Junioren: kunnen zich in principe enkel aanmelden tijdens een beperkte periode waarin het aanmeldingsformulier is opengesteld. Deze inschrijfperiode staat in het voorjaar duidelijk aangegeven op de site van Gooische HC. Iedere aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over plaatsing. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging. 
3.4 De aanvrager is contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van Gooische HC. 
3.5 Het bestuur kan de toetreding van een lid met redenen omkleed weigeren met in achtneming van het geen daaromtrent in de statuten is bepaald. 

Artikel 4: LIDMAATSCHAP 
4.1 Elk verenigingsjaar worden in de ALV de lidmaatschapscategorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement worden vastgesteld. 
4.2 Het bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een lid. 
4.3 Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkele aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 3 
4.4 Leden dienen adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers per omgaande door te geven per mail aan de ledenadministratie op [email protected] Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste bankgegevens en tenaamstelling van de rekening bij de Gooische HC. Eventuele kosten die door Gooische HC moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende lid verhaald. 

Artikel 5: CONTRIBUTIE en ENTREEGELD 
5.1 Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage waartoe een lid of een begunstiger conform de statuten van de Gooische HC is gehouden tot betalen. Jaarlijks zal aan het eind van het seizoen door de ALV de contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar worden vastgesteld. 
5.2 Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige door de ALV voorgestelde bijdrage die een lid is verschuldigd op het moment van lid worden van de Gooische HC. In geval van herintreden binnen 5 jaar na het laatste contributiejaar is een oud-lid geen entreegeld verschuldigd. Na 5 jaar treedt de entreegeld regel opnieuw in werking voor oudleden. Het entreegeld wordt opgenomen in het overzicht contributieverplichtingen, dat bij een wijziging aan de ALV wordt voorgelegd. 
5.3 Speelgerechtigde leden (behalve trimhockey, niet-spelend, kabouter en pico) betalen jaarlijks een vaste kledingbijdrage voor het door Gooische HC in bruikleen gegeven wedstrijdshirt, dat alle wedstrijd-spelende leden verplicht zijn te dragen tijdens hun wedstrijden. Deze bijdrage wordt tegelijk met de contributie geïnd, zie art. 6.1. De bijdrage wordt opgenomen in het overzicht contributieverplichtingen, dat bij een wijziging aan de ALV wordt voorgelegd. 
5.4 Onder de reserveringsbijdrage wordt verstaan een vaste bijdrage aan de reserveringspot. Hiermee kan de club een gedeelte van de investeringen betalen en is de club makkelijker in staat externe financiering te regelen voor het resterende gedeelte. De bijdrage wordt opgenomen in het overzicht contributieverplichtingen, dat bij een wijziging aan de ALV wordt voorgelegd. Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 4 5.5 Indien de persoonlijke omstandigheden van een lid daartoe aanleiding geven kan het bestuur afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag en entreegeld. 
5.6 Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden geldt dat zij de volledige contributie zijn verschuldigd indien zij lid worden vóór 1 december van dat verenigingsjaar. Worden zij lid na 1 december van dat verenigingsjaar dan is slechts de helft van de conform het eerste lid van dit artikel vastgestelde contributie verschuldigd. 5.7 Gooische HC hanteert geen gezinskortingen. 

Artikel 6: WIJZE VAN BETALING 
6.1 De contributie dient te worden betaald door middel van de verplichte automatische incasso. Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding de Gooische HC om • doorlopend contributie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, te incasseren • éénmalig het entreegeld, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, te incasseren • de kleding bijdrage zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, te incasseren • de reserveringsbijdrage, zoals bedoeld in artikel 5 lid 4, te incasseren • indien van toepassing, de tophockeybijdrage te incasseren • eventuele andere hockey gerelateerde kosten te incasseren, zoals boetes van de KNHB. De contributie wordt automatisch afgeschreven van de bank-of girorekening van het lid of van de ouders/verzorgers van het lid als vermeld op het aanmeldingsformulier. Voor een lid dat deelneemt aan de zaalhockeycompetitie wordt de contributie in een aparte incassoronde geïnd. Bij deze wijze van betalen is het lid geen administratiekosten verschuldigd en zijn alle betaalkortingen verwerkt. De datum van de automatische incasso wordt ieder jaar op de website vermeld; 
6.2 Indien een lid een oninbare automatische incasso heeft afgegeven (bv door een incasso blokkade of veelvuldig saldotekort e.d.), zal de Gooische HC alsnog een contributie nota door middel van een factuur verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. In dat geval zijn administratiekosten ten bedrage van € 25,-- verschuldigd. De vervaldatum van de contributiebetalingsverplichting wordt alsdan Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 5 gesteld op één maand na de verzenddatum van iedere factuur. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste bankgegevens en tenaamstelling van de rekening bij de club. 
6.3 Een aantal leden betaalt de contributie nog door middel van een factuur. Deze leden betalen de contributie in één keer. Zij ontvangen daartoe in de maand augustus van enig verenigingsjaar de betreffende factuur. Naast het contributiebedrag zijn deze leden € 25,-- extra administratiekosten verschuldigd. 6.4 In beginsel wordt de contributie in één keer geïncasseerd (augustus). Op verzoek kan de contributie in 3 termijnen (augustus, september en oktober) worden betaald. 6.5 Alle wijzigingen (IBAN, termijnen, bijzondere verzoeken etc.) dienen bij aanvang seizoen bekend te zijn bij de ledenadministratie voor tijdige verwerking. 

Artikel 7: TE LATE BETALING 
7.1 Na het verstrijken van een vervaldatum/termijn zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. 
7.2 Niet-betalende leden ontvangen in de loop van het verenigingsjaar diverse herinneringen en aanmaningen om de contributie alsnog te voldoen. Bij de aanmaningen zijn administratiekosten verbonden. Na 14 dagen 1e herinnering Na 21 dagen 2e herinnering Na 30 dagen 1e aanmaning met euro 10,00 administratiekosten Na 45 dagen 2e aanmaning met euro 20,00 administratiekosten Na 60 dagen 3e aanmaning met euro 30,00 administratiekosten 
7.3 Leden die op 1 maart van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur en zijn niet meer speelgerechtigd. Vanaf dat moment zal periodieke publicatie van de leden met contributieachterstand op de website van Gooische HC kunnen plaatsvinden. Betrokken Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 6 leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhogingen door boetes e.d., volledig hebben voldaan. 
7.4 Als leden op 1 maart van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, wordt deze vordering overgedragen aan een incassokantoor. De kosten hiervan zijn volledig voor rekening van het desbetreffende lid. 
7.5 Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten hebben voldaan worden voor royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met eventuele administratiekosten en boete verschuldigd. 
7.6 Royementen door de Gooische HC zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar voor royement zullen worden voorgedragen. 

Artikel 8: HARDHEIDSCLAUSULE 
8.1 Restitutie van de contributie zoals genoemd in artikel 5 lid 1 wordt niet verleend, tenzij in bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen. Hierbij valt te denken aan ernstige en langdurige blessures en zwangerschap, één en ander ter beoordeling aan het bestuur. 
8.2 Leden die in aanmerking denken te komen voor gedeeltelijke restitutie dienen hiertoe een schriftelijk en ondertekend verzoek met voldoende bewijs te richten aan het bestuur. 
8.3 Restitutie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zal nimmer de gehele contributie omvatten. Indien besloten wordt om tot restitutie over te gaan, zal een bedrag worden ingehouden dat de vaste kosten moet dekken, hierbij onder meer te denken aan de afdracht aan de KNHB en administratiekosten aan de Gooische HC 
8.4 Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend als waarover restitutie wordt aangevraagd. De datum van de restitutieaanvraag is bindend voor de hoogte van de restitutie. Restitutieaanvragen die zijn ingediend na 1 maart van enig verenigingsjaar Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019 7 worden niet meer gehonoreerd. Restitutieaanvragen met betrekking tot een afgelopen verenigingsjaar worden niet in behandeling genomen. 
8.5 Indien wordt besloten tot restitutie van de contributie, dan worden, na aftrek van de vaste jaarlijkse kosten als genoemd in lid 3 van dit artikel, de volgende percentages van het contributiebedrag terugbetaald met inachtneming van art. 8.3: indien de restitutie wordt aangevraagd voor 1 december: 40% indien de restitutie wordt aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25%. indien de restitutie wordt ingediend na 1 maart: 0%. 8.6 Entreegelden en reserveringsbijdrages e.d. worden niet gerestitueerd. 

Artikel 9: OPZEGGING LIDMAATSCHAP 
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend online gedaan worden via Mijn Gooische, het besloten ledengedeelte van de club. (Mijn Gooische). Opzegging dient te geschieden voor Junioren vóór 1 mei van enig verenigingsjaar en voor Senioren vóór 1 juni van enig verenigingsjaar. Opzeggingen zijn pas definitief, nadat de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging heeft verzonden. Een opzegging, die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar. 

Artikel 10: REGLEMENTSWIJZIGING 
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de ALV met een gewone meerderheid van stemmen.


Contributie reglement Gooische Hockey Club zoals vastgesteld op de ALV van 4 juli 2019
 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Sofia Meerts
Talitha Mac-Lean
Bas van Lingen
Meer verjaardagen

Facebook