Gooische Huishoudelijke reglement
Huishoudelijk Reglement
(akte van 26 augustus 2015)
 

Artikel 1
Algemeen
1. De vereniging genaamd: Gooische Hockey Club, hierna 'de vereniging' is bij notariële akte opgericht op 1 januari 1901 en is gevestigd te Bussum.

2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van en aanvulling op de statuten van de vereniging, hierna 'de statuten'.

Artikel 2
Het clubtenue
1. De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit.
2. Het tenue van de vereniging bestaat uit:
 • Heren/Jongens: een blauw/wit geblokt shirt, donkerblauwe broek, donkerblauwe kousen met wit gestreepte boord; en
 • Dames/Meisjes: een lichtblauw poloshirt, lichtblauwe rok, lichtblauwe sokken met wit gestreepte boord.
3. Het bestuur stelt vast welk clubtenue door de leden en aangeslotenen wordt gedragen en kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.

4. De leden zijn verplicht het officieel vastgestelde clubtenue te dragen indien zij in verenigingsverband aan het hockeyspel deelnemen.
 
Artikel 3
Leden, Aangeslotenen en Introducees
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2. Aangeslotenen zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering zijn toegelaten om van de faciliteiten van de vereniging gebruik te maken om te trainen en competitie te spelen, met inachtneming van hetgeen daarover in dit huishoudelijk reglement is bepaald. De aangeslotenen zijn geen leden van de vereniging en kunnen geen rechten ontlenen om voor het reguliere lidmaatschap van de vereniging in aanmerking te komen.

3. De vereniging kent als leden:
 • Seniorleden;
 • Juniorleden;
 • Trimhockeyleden;
 • Ereleden;
 • Leden van verdienste; en
 • Niet-spelende (buitengewone) leden.
4. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

5. Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.
Juniorleden worden nader onderscheiden in:
 1. juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;
 2. juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;
 3. juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;
 4. juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;
 5. MAXIS (juniorleden E): MAXIS zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;
 6. MINIS (juniorleden E): MINIS zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen negen jaar zijn;
 7. BENJAMINS (juniorleden F): BENJAMINS zijn zij die per één oktober van het lopende verenigingsjaar zeven jaar zijn;
 8. ZoJeCo-leden: dit zijn zondagleden in de benjamin-, mini-,maxi- en D-leeftijd die deelnemen aan de Zondag Jeugdhockey Competitie, een afzonderlijke competitie. Deze leden kunnen aan het ZoJeCo-lidmaatschap geen rechten ontlenen voor het reguliere (zaterdag) lidmaatschap bij Gooische.
6. Trimhockeyleden zijn natuurlijke personen die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar dertig jaar of ouder zijn (dames) respectievelijk vijfendertig jaar of ouder zijn (heren) en die de hockeysport beoefenen door middel van het volgen van training en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Trimhockeyleden spelen geen competitie en zijn niet speelgerechtigd.

7. Ereleden zijn de leden zoals staat omschreven in artikel 6 van de statuten.

8. Leden van verdienste zijn de leden zoals staat omschreven in artikel 8 van de statuten.

9. Niet-spelende (buitengewone) leden zijn de leden zoals staat omschreven in artikel 9 van de statuten.

10. Voor zover niet anders bepaald, hebben alle leden het recht van toegang tot de terreinen, het clubhuis en de algemene vergaderingen, alsmede het recht om in de algemene vergaderingen het woord te voeren. Zij worden door het bestuur tijdig van de te houden vergaderingen op de hoogte gesteld. Aangeslotenen hebben het recht van toegang tot de terreinen en het clubhuis van de vereniging. Ieder lid en aangeslotene heeft het recht tot introductie als geregeld in artikel 3 lid 11 van dit reglement.

11. Personen die geen lid of aangeslotene zijn, kunnen, met goedkeuring van het bestuur, worden geïntroduceerd. Personen die zijn geroyeerd door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (hierna 'KNHB') of een andere sportvereniging komen niet in aanmerking voor introductie.
 
Artikel 4
Wijze van inschrijving en voorwaarden toelating
1. De aanmeld- en inschrijfprocedure voor lidmaatschap van de vereniging en om aangeslotene van de vereniging te kunnen worden, alsmede de voorwaarden die daarop van toepassing zijn, staan beschreven op de website www.gooische.nl (hierna 'de website').

2. Een natuurlijke persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een op de website gepubliceerd aanmeldformulier in te vullen en in te sturen overeenkomstig de aanwijzingen op de website. Na aanmelding wordt digitaal een inschrijfformulier toegezonden dat dient te worden afgedrukt, ondertekend en per post te worden gestuurd naar de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt mede-ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

3. Inschrijving als seniorlid kan in beginsel gedurende de het gehele jaar. Junioren kunnen zich pas inschrijven als lid voor het seizoen waarin zij op 1 oktober minimaal zeven jaar oud zijn. Inschrijving als juniorlid kan bovendien alleen gedurende een bepaalde inschrijfperiode, zoals die vóór aanvang van ieder seizoen op de website wordt gepubliceerd en die eindigt op 30 april van ieder jaar.

4. Het bestuur beoordeelt wie als lid van de vereniging zal worden toegelaten en hanteert daarvoor aannamecriteria. De aannamecriteria staan vermeld op de website. De weging van de aannamecriteria is de uitsluitende bevoegdheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd om van de aannamecriteria af te wijken indien er naar haar oordeel sprake is van een uitzonderlijke situatie.

5. Het bestuur of de algemene vergadering kan nadere voorwaarden stellen aan leden en aangeslotenen om als zodanig te staan ingeschreven bij de vereniging, zoals bijvoorbeeld het halen van een scheidsrechterkaart of het doen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging.

6. Binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid of aangeslotene van de vereniging. Tegen niet-toelating staat geen beroep of bezwaar open.

7. De vereniging hanteert geen wachtlijst. Bij niet-toelating kan een natuurlijke persoon zich binnen de geldende criteria, zoals die op de website staan vermeld, opnieuw aanmelden. Aan niet-toelating kunnen geen rechten worden ontleend voor toelating als lid of aangeslotene van de vereniging.

8. Het bestuur heeft het recht de aanneming van leden of aangeslotenen voor een bepaalde periode stop te zetten.

9. In geval van ontzetting als lid of aangeslotene kan betrokkene nimmer meer als lid van de vereniging worden toegelaten, tenzij het bestuur weloverwogen anders beslist.
 
Artikel 5
Registratie (oud-)leden, aangeslotenen en donateurs
1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de (oud-)leden, aangeslotenen en donateurs worden bijgehouden.

2. Ieder (oud-)lid, aangeslotene en donateur is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk of langs elektronische weg in kennis te stellen.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de KNHB.

4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNHB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe toestemming is gegeven.

5. Leden die in totaal respectievelijk 50 of 25 jaar als zodanig staan ingeschreven in het in lid 1 genoemde register worden tot gouden respectievelijk zilveren kroondragers bevorderd. Zij ontvangen van het bestuur een gouden respectievelijk zilveren speld.
 
Artikel 6
Einde lidmaatschap en aansluiting
1. Behoudens beëindiging op grond van artikel 14 lvan de statuten wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit reglement en artikel 14 van de statuten geldt voor ZoJeCo-leden dat hun ZoJeCo-lidmaatschap automatisch eindigt indien zij doorstromen naar het reguliere zaterdag lidmaatschap of in het geval de Zondag Jeugdhockey Competitie als zodanig ophoudt te bestaan of niet meer wordt gehouden bij Gooische.

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris van het bestuur plaatsvinden, een en ander zoals op de website vermeld. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 2, eerste alinea van de statuten dient opzegging van het lidmaatschap plaats te vinden vóór 1 mei voor junioren, vóór 15 juni voor ZoJeCo-leden en vóór 1 juni voor senioren. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei respectievelijk vóór 1 of 15 juni bij de secretaris van het bestuur is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

4. De secretaris van het bestuur verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

5. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, lijnhoofden, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

6. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 3 kan het bestuur, uitsluitend ter haar beoordeling, dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden.

7. Registratie als aangeslotene geldt voor de periode van één verenigingsjaar en eindigt aan het einde van het betreffende verenigingsjaar van rechtswege. Registratie als aangeslotene word derhalve niet automatisch verlengd.
 
Artikel 7
Schorsing
1. Onverminderd de in de statuten genoemde mogelijkheid van opzegging, schorsing en ontzetting kan ieder lid of aangeslotene door het bestuur wegens wangedrag, onsportiviteit, niet tijdig afzeggen, of in het algemeen wegens gedragingen in strijd met het belang van de vereniging voor een tijd van ten hoogste 8 weken worden geschorst. Tijdens de schorsing kunnen de geschorste leden en aangeslotenen hun rechten niet uitoefenen, kunnen zij niet worden opgesteld in een elftal en kan hun de toegang tot de terreinen en het clubhuis van de vereniging worden ontzegd.

2. Schorsing langer dan 8 weken kan slechts geschieden nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld in een vergadering van het bestuur het woord te voeren.

3. Het Bestuur is verplicht personen, die geschorst zijn, daarvan tijdig in kennis te stellen onder summiere opgave van redenen die tot bedoeld besluit hebben geleid en het bestuur heeft het recht daarvan mededeling te doen aan de leden, aangeslotenen en donateurs in het officieel orgaan van de vereniging.

Artikel 8
Toelating, rechten en verplichtingen donateurs
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van de statuten beslist het bestuur per individueel geval over de toelating van een donateur en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:
 1. ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;
 2. de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging zal ondersteunen wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering;
 3. de donateur de financiële bijdrage, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een keer aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;
 4. het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg beëindigt met een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van het jaar of tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen;
 5. de rechten en verplichtingen van een donateur en de vereniging over en weer per geval schriftelijk, waaronder ook kan worden verstaan per e-mail, worden vastgelegd. 
Artikel 9
Toelating, rechten en verplichtingen sponsors
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van de statuten beslist het bestuur per individueel geval over de toelating van een sponsors en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:
 1. ook niet-leden van de vereniging sponsor kunnen zijn;
 2. de rechten en verplichtingen van een sponsor en de vereniging over en weer per geval in een sponsorcontract worden vastgelegd.
 
Artikel 10
Betaling contributie, boetes en overigen
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de statuten en het huishoudelijk reglement kan elk lid en elke aangeslotene van de vereniging worden verplicht tot betaling van:
 1. contributie;
 2. entreegeld (eenmalig);
 3. reserveringsbijdrage; en
 4. tophockeybijdrage.
2. Elk lid en elke aangeslotene van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie.

3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij lid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

4. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

5. Leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens op andere wijze lid zijn, niet contributie plichtig.

6. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die op het moment dat zij lid worden de leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt. Evenmin geldt dit voor oud-leden indien zij besluiten binnen vijf jaar na einde van hun lidmaatschap weer lid te worden van de vereniging.

7. Alle leden dienen jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen reserveringsbijdrage te voldoen zodat kan worden voorzien in doorlopende grote investeringen.

8. De jeugdleden die deelnemen aan de 1e (A1 t/m D1) en 2e (A2 t/m D2) lijnelftallen dienen naast de contributie een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen tophockeybijdrage te betalen.

9. De contributienota's, waarmee contributie en overige betalingsverplichtingen uit hoofde van deze bepaling in rekening worden gebracht, worden voor aanvang van het verenigingsjaar per e-mail verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De nota dient uiterlijk op de op de contributienota vermelde datum te zijn voldaan.

10. Op grond van straf- of tuchtmaatregelen vanuit de KNHB en/of de vereniging kunnen leden en aangeslotenen gehouden zijn om boetes te betalen. Bij boetes voor individuele leden en aangeslotenen geldt dat zij die zelf volledig dienen te betalen, respectievelijk de ouders/verzorgers van minderjarige leden en aangeslotenen. Boetes voor teams zullen in beginsel door de (vervangende) aanvoerder van het team betaald dienen te worden, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van individuele teamleden voor het gehele bedrag. Indien een team geen aanvoerder heeft of het bestuur van oordeel is dat het niet redelijk is dat de aanvoerder de gehele teamboete betaalt, zullen de individuele teamleden naar rato van het aantal spelers in het betreffende elftal de boete dienen te betalen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van alle teamleden voor de gehele boete.

11. Boetes en schadeclaims van overheidswege opgelegd aan de vereniging voor wangedrag of overlast door één of meer van haar leden of aangeslotenen zullen overeenkomstig het voorgaande lid worden doorberekend aan de betrokken leden en aangeslotenen. Voor zover er meerdere leden en/of aangeslotenen betrokken zijn bij de gebeurtenis waarvoor een boete of schadeclaim is neergelegd zijn die leden en/of
aangeslotenen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele boete c.q. het gehele schadebedrag, met eventuele kosten.

12. Voor de inning van boetes, schadeclaims en kosten worden door de vereniging per keer administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen € 5,00 (zegge: vijf euro) per individueel lid en € 15,00 (zegge: vijftien euro) per team. De hoogte van de administratiekosten kan jaarlijks door de ALV worden verhoogd.

13. De leden en aangeslotenen zijn verplicht al hun betalingsverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan de leden en aangeslotenen een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie en andere verschuldigde bedragen.

14. Aan nieuwe leden wordt tezamen met het inschrijfformulier een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot automatische incasso.

15. Indien geen machtiging tot automatische incasso is afgegeven zullen per incasso administratiekosten van € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro) in rekening worden gebracht, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

16. Bij de automatische incasso met betrekking tot de onder lid 1 a t/m d genoemde bedragen kan het totaalbedrag in één termijn of in drie termijnen worden geïncasseerd.

17. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat of aangeslotene die een machtiging heeft afgegeven of de automatische incasso niet kan worden geïnd dan volgt een waarschuwing. Bij een tweede stornering of mislukte incasso wordt de contributienota verhoogd met een administratieve boete van €10,00 (zegge: tien euro). Bij een derde stornering of mislukte incasso wordt de administratieve boete verhoogd met € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro). Bij een vierde stornering of mislukte incasso zal de vordering ter incasso worden overgedragen aan een incassobureau. De betalingskorting komt in al deze gevallen automatisch te vervallen.

18. In geval van niet tijdige betaling is het lid of de aangeslotene zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, naast eventueel door de vereniging opgelegde administratieve boetes. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

19. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

20. Een lid van wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

21. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan de secretaris van het bestuur.

Artikel 11
Schadeloosstellingen
1. Ieder lid en iedere aangeslotene is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid/aangeslotene of de leden/aangeslotenen die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Elk lid/aangeslotene dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht is verplicht dit onverwijld te melden bij het bestuur of een door het bestuur aangewezen functionaris.

4. Introducerende leden /aangeslotenen zijn volledig aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door of geleden door hun introducees.

5. De leden en aangeslotenen kunnen door het bestuur verplicht worden om de door hen veroorzaakte schade aan eigendommen van de vereniging of van leden, aangeslotenen of derden, waarvoor de vereniging aansprakelijkheid heeft aanvaard, te vergoeden.

6. Ieder lid en iedere aangeslotene is verplicht alle medewerking te verlenen die door het bestuur redelijkerwijs wordt gevraagd om schade en eventuele aansprakelijkheid te kunnen vaststellen.

7. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

8. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Artikel 12
Tenuitvoerlegging strafmaatregelen KNHB
Onverminderd het daaromtrent in de statuten bepaalde kan het bestuur zonder de medewerking van de ledenvergadering tegen leden de strafmaatregelen vermeld in de statuten en het huishoudelijke reglement van de KNHB toepassen in de gevallen dat de toepassing daarvan door de KNHB aan de vereniging als lid van de KNHB mocht worden opgedragen of wanneer het bestuur dit gewenst acht.
 
Artikel 13
Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen.

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.

3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een lid hockey organisatie, een lid hockey technisch en een lid commerciële zaken, accommodatie en materiaal. De algemene ledenvergadering kan besluiten twee of meer functies door één persoon te laten uitvoeren.

4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

5. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. Hij houdt toezicht op de taakvervulling van de overige bestuursleden en op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.

6. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:
 1. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
 2. het toedelen van correspondentie aan commissies aan de secretariaten van deze commissies;
 3. het houden van de ledenadministratie en het ledenregister (inclusief aangeslotenen);
 4. het houden van het verenigingsarchief;
 5. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
 6. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.
7. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en heeft daartoe de volgende taken:
 1. het innen en het beheren van alle gelden en vorderingen van de vereniging;
 2. het betalen tegen behoorlijke kwijting van de schulden van de vereniging, met dien verstande dat betalingen van bedragen hoger dan € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) mede ondertekend dienen te zijn door de voorzitter van het bestuur;
 3. het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging, de stand van de geldmiddelen en het door hem gevoerde beheer;
 4. het aan de algemene ledenvergadering voorleggen van een begroting van de kosten en uitgaven van het komende verenigingsjaar; en
 5. het toezicht houden op het prijs-, uitgaven- en inkoopbeleid van de verenigingsmanager en op de naleving van de begroting van de commissies.
8. Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen.

9. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de statuten. De penningmeester is te allen tijd verplicht de kascommissie inzage van de boeken of overige bestanden te geven.

10. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Bestuursleden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor alle financiële schade , aan de vereniging toegebracht door hun handelen of nalaten, behoudens een beroep op de algemene ledenvergadering.
 
Artikel 14
Bestuursverkiezing
1. Bij de agenda van de jaarvergadering of een andere ledenvergadering, waarin bestuursleden gekozen dienen te worden, voegt het bestuur een voordracht waarop vermeld wordt welke bestuursleden herkiesbaar worden gesteld alsmede de namen van degenen die het bestuur kandidaat stelt voor een openstaande vacature.

2. Tegenkandidaten kunnen tot acht dagen voor de vergadering worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling aan de secretaris van het bestuur ondertekend door ten minste vijf leden.

3. Stemming geschiedt dan overeenkomstig het in de statuten en in dit reglement bepaalde.

4. Indien acht dagen voor de vergadering geen tegenkandidaten zijn gesteld op de aangegeven wijze zijn de door het bestuur gestelde kandidaten gekozen.

5. Indien het bestuur van mening is dat niet in een vacature behoeft te worden voorzien, wordt dit met redenen omkleed bij de voordracht vermeld. Indien echter ten minste twintig leden van mening zijn dat wel in de vacature behoort te worden voorzien kunnen zij schriftelijk een kandidaat voor die vacature voorstellen bij de secretaris van het bestuur. De ledenvergadering stemt dan eerst over de vraag of in de vacature behoort te worden voorzien. Besluit de vergadering dat in de vacature behoort te worden voorzien en is er één kandidaat gesteld, dan is deze verkozen. Besluit de vergadering dat in de vacature behoort te worden voorzien terwijl er meer kandidaten zijn voorgesteld, dan stemt de vergadering vervolgens tussen deze kandidaten op de in de statuten en in dit reglement bepaalde wijze. Besluit de vergadering dat in een vacature behoort te worden voorzien terwijl noch door het bestuur, noch door de leden een kandidaat is ingediend dan kan staande de vergadering een bestuurslid worden aangezocht en benoemd. Blijkt dit niet mogelijk dan wordt staande de vergadering beslist met welke functie de vacature tijdelijk zal worden samengevoegd totdat in de vacature is voorzien.
 
Artikel 15
Commissies
1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden jaarlijks ingesteld en benoemd door het bestuur, behoudens de kascommissie die door de algemene ledenvergadering wordt benoemd. De commissies, behoudens kascommissie, kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden.

2. Een bestuurslid kan geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. De leden van de commissies zijn onbeperkt herbenoembaar.

5. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk of langs elektronische weg verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.

6. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:
 1. de kascommissie;
 2. de jongste jeugdcommissie;
 3. de tophockeycommissie
 4. de juniorencommissie;
 5. de seniorencommissie;
 6. de zaalhockeycommissie;
 7. de sponsorcommissie;
 8. de tuchtcommissie;
 9. de accommodatiecommissie; 
 10. de arbitragecommissie.

7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de (meerderjarige) leden een kascommissie van ten minste drie personen, die geen deel van het bestuur of een andere commissie mogen uitmaken. Ten minste één van de leden van de kascommissie dient deskundig te zijn op financieel gebied. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

8. De kascommissie heeft tot taak het minimaal één keer per jaar onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur, alsmede de kasgelden van de vereniging. Van de controle brengt ze schriftelijk verslag uit aan de algemene jaarvergadering met een advies omtrent decharge van de penningmeester. De kascommissie heeft het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld. Na voorlezing en medeondertekening door de voorzitter van de kascommissie en de penningmeester wordt het verslag van de kascommissie bij de jaarstukken gevoegd.

9. De jongste jeugdcommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden. De jongste jeugdcommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het begeleiden van de juniorleden in de categorieën E en F.

10. De tophockeycommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden. De tophockeycommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het controleren van de technische organisatie met betrekking tot het tophockeybeleid voor de juniorleden van de eerste- en tweedelijnsteams in de categorieën A t/ D.

11. De juniorencommissie bestaat uit minimaal vier en maximaal acht personen. De juniorencommissie heeft tot taak, overeenkomstig het in het wedstrijdreglement van de vereniging bepaalde, het begeleiden van de juniorleden in de categorieën A t/m D.

12. De seniorencommissie bestaan uit minimaal vier en maximaal acht leden. De commissies hebben tot taak het stimuleren, begeleiden en coördineren van het prestatie-hockey, het recreatie- hockey respectievelijk trimhockey en het voeren van een actief beleid ten aanzien van sfeer en gezelligheid in de vereniging. Deze commissies zijn afzonderlijk belast met de opvang van nieuwe leden en met het organiseren van festiviteiten en andere gezelligheidsevenementen voor de leden.

13. De zaalhockeycommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal twee leden. De zaalhockeycommissie draagt zorg voor de organisatie en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde zaalhockeybeleid. De commissie coördineert voor het zaalhockey de wedstrijd programma’s aan de hand van de gegevens welke zij ontvangt van de K.N.H.B. of van derden en verzorgt de publicatie daarvan.

14. De sponsorcommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden De sponsorcommissie heeft tot taak het vinden en aan de vereniging binden van zakelijke partners die financiële ondersteuning willen bieden voor de verbetering van de kwaliteit en waarborgen van de continuïteit van de vereniging.

15. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de het bestuur benoemd en bestaat uit drie leden, waarvan de voorzitter een jurist is. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.

16. De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden. De accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen.

17. De arbitragecommissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden. De arbitragecommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter.

18. Het bestuur is te allen tijde bevoegd andere commissies en adviseurs aan te stellen, mits zij daarvan terstond mededeling doet in het officiële orgaan van de vereniging en vervolgens in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien een commissie of adviseur wordt aangesteld, dienen daarbij duidelijke richtlijnen te worden gegeven omtrent de taak en werkwijze van de commissie of adviseur. Het bestuur kan te allen tijde de samenstelling van de commissies aanpassen.
 
Artikel 16
Officieel orgaan
1. De vereniging heeft één officieel orgaan, te weten
de website: www.gooische.nl.
 
2. Door of namens de secretaris van het bestuur wordt in het officieel orgaan melding gemaakt van:
a. aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen; en
b. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

3. Door of namens het bestuurslid belast met de hockeyorganisatie wordt in het officieel orgaan melding gemaakt van wedstrijden en toernooien.
 
Artikel 17
Algemene vergaderingen
1. De voorzitter van de Algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening.

2. Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden, voor zover jonger dan 16 jaar, hebben toegang tot de ledenvergadering en zijn bevoegd het woord te voeren.

3. Tevens hebben personen die binnen de vereniging als betaald medewerker, begeleider of functionaris taken vervullen toegang tot de vergadering en zijn bevoegd het woord te voeren, echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van de voorzitter van de vergadering. De voorzitter kan deze personen verzoeken de vergadering (tijdelijk) te verlaten indien het dit naar het oordeel van de voorzitter gewenst of noodzakelijk is. De betreffende personen zijn gehouden zich te conformeren aan het oordeel van de voorzitter.

4. Ieder lid kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een ander lid op een algemene vergadering. Een lid kan maximaal twee andere leden bij volmacht vertegenwoordigen. Een volmacht is slechts geldig indien zij uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering bij het secretariaat is ingediend.

5. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

6. De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Geschorste leden zijn niet stemgerechtigd. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen aan de stemmingen deel.

7. De spelers van Dames 1 en Heren 1 zijn niet stemgerechtigd indien en voor zover er gestemd wordt over zaken die financiële beslissingen betreffen van het bestuur of een commissie of zaken die financiële implicaties (kunnen) hebben voor de vereniging en/of haar leden en aangeslotenen.

8. Op de vergaderingen wordt over personen schriftelijke en over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Wanneer het beleid van het bestuur en/of een of meer commissies in stemming wordt gebracht, zal dit schriftelijk dienen te geschieden tenzij de voorzitter anders bepaalt. De betrokken bestuurs- en/of commissieleden zijn daarbij van stemrecht uitgesloten. Over de vraag of een kwestie het beleid van het bestuur of een commissie betreft beslist de vergadering. De betrokken bestuurs- en/of commissieleden behouden hierbij hun stemrecht.

9. Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.

10. Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.

11. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
 1. ondertekend zijn;
 2. onleesbaar zijn;
 3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 4. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
 5. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; en
 6. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.
Een stemming is ongeldig als het aantal uitgebrachte stemmen niet overeenkomt met het aantal aanwezige stemgerechtigden en het verschil invloed kan hebben op de uitslag.

12. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
 
Artikel 18
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, mits bij de oproeping voor de vergadering de volledige wijzigingsvoorstellen zijn gevoegd of de plaats is aangegeven waar de volledige voorstellen voor de leden ter inzage liggen.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.
 
Dit huishoudelijk reglement is gewijzigd door de algemene vergadering de dato * en per die datum in werking getreden.
 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Laurian Burger
Philip van Gerrevink
Sofia Meerts
Meer verjaardagen

Facebook