Gedragsregels


SPORTIVITEIT EN RESPECT

Gooische is een familieclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Dat is onze basis. Hierbij hoort ook hoe we met elkaar, anderen, en het materiaal omgaan: op het veld, langs de lijn en op de club. Of je nu op Gooische bent of te gast bent op een andere club. Dit geldt vanzelfsprekend als speler, maar ook als teambegeleider, trainer, coach, captain, supporter en ouder.
 
‘Sportiviteit & Respect’ is belangrijk. Het gaat er niet alleen om hoe je je gedraagt, maar ook hoe respect voor elkaar hockey leuk houdt. Nu en in de toekomst. Deze afspraken hebben we vastgelegd in de ‘Gooische Hockey Code’. Duidelijk, helder en makkelijk te begrijpen voor iedereen. 
 
‘Sportiviteit en Respect’ wordt niet vanzelf een succes! Ieders inzet is nodig om dit te bereiken. In het veld, langs de lijn en op de club is de Code overal terug te vinden. Lees en gebruik de regels. Kijk om je heen, stel je positief en sportief op, moedig sportief gedrag aan en als er eens wat lege bekertjes op de grond zwerven dan waarderen wij je inzet om onze club schoon te houden. We hebben er alle vertrouwen in dat Gooische zo een gastvrije familieclub blijft, met een ambitieus en sportief imago.
          
Vragen, opmerkingen of suggesties over ‘Sportiviteit & Respect’ ontvangen we graag via [email protected] Leden van de Sportiviteit & Respect-commissie behandelen iedere reactie zorgvuldig en vertrouwelijk.

Met sportieve groet,

De S&R-commissie


HUISREGELS

Hieronder staan de huisregels, die overigens verder aangevuld kunnen worden. Dit zijn de spelregels, die gelden op en rond Gooische en die zijn vastgesteld door het bestuur van Gooische. De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel - de wedstrijd en de training - als ervoor en erna. Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), alsmede hetgeen de KNHB onder de noemer "Sportiviteit en Respect" (normen en waarden in de hockeysport) uitdraagt. Meer info op de KNHB-website.


Gooische heeft vertrouwenscontactpersonen aangesteld tot wie men zich in bepaalde gevallen van grensoverschrijdend gedrag kan wenden. Voor m.n. de jeugdleden is er een Incidenten Protocol en een Pest Protocol. Zie hiervoor artikel 5. 

1. Roken
In het clubhuis (bar, zaal, kleedkamers, vergaderruimtes etc.) mag nergens worden gerookt.

 1. Indien men buiten op het Gooische terrein rookt moeten peuken, deugdelijk gedoofd, opgeruimd worden.
 2. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs. (zie hieronder sub 8.4)

 2. Alcohol

 1. Op zaterdag mag er tot 16.00 uur op en rond Gooische geen alcohol geschonken/ gedronken worden, tenzij er op die dagen geen jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen of andere jeugdevenementen zijn.
 2. Aan kinderen onder de 18 jaar mag er nooit alcohol verkocht of verstrekt (doorgegeven) worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op en rond Gooische. Bij twijfel over de leeftijd zullen de barmedewerkers daarom vragen een ID te laten zien.
 3. Degenen die op Gooische alcoholhoudende drank tappen/schenken/serveren/verkopen dienen de cursus 'Verantwoord Alcoholgebruik' te hebben gevolgd. Daar ouders bardiensten krijgen toegedeeld worden betrokkenen geacht die cursus sowieso te volgen.
 4. Overmatig alcoholgebruik op de Gooische -accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 5. Ingevolge Artikel 2.4.6. van de APV Hilversum (in zake hinderlijk drankgebruik) besluit van 26-11-2010, is het verboden om op het parkeerterrein van Gooische alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, een en ander ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en van de aantasting van het leefklimaat.

3. Drugs

 1. Het gebruik van hard- en softdrugs op de Gooische-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 2. Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde drugs op de Gooische-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. Bovendien zal het bestuur de politie hiervan op de hoogte brengen.
 3. Bij het vermoeden dat men hard- en softdrugs op de Gooische-accommodatie bij zich heeft kan men ter plaatse gefouilleerd worden en zal men eventuele zakken moeten legen en tassen e.d. moeten openen. 

4. Agressie, geweld, criminaliteit
 1. Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) op de Gooische-accommodatie wordt niet geaccepteerd. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 2. De Vertrouwenspersonen op Gooische kunnen ingeschakeld worden. Op de website van Gooische wordt uitgelegd wat het werkterrein is van de vertrouwenscontactpersonen en hoe de procedures zijn. 
 3. Bovendien kan het bestuur in het geval van agressie, geweld en of criminaliteit, de Politie hierbij betrekken.
 4. Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) zal worden verhaald bij betrokkene; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

5. Discriminatie, seksuele intimidatie, incidenten, pesten    
 1. Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, 'vervelende incidenten' en pesten op de Gooische-accommodatie wordt niet geaccepteerd.
 2. De Vertrouwenscontactpersonen op Gooische kunnen ingeschakeld worden. Op de website van Gooische wordt uitgelegd wat het werkterrein is van de vertrouwenscontactpersoon en hoe de procedures zijn. 
 3. Op de website van Gooische wordt een nadere uitleg gegeven omtrent 'Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie'. 
 4. Op de website van Gooische staat 'De gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie in de sport'. 
 5. Gooische heeft een Incidentenprotocol dat primair gericht is op situaties rond jeugdleden en op de Gooische website beschikbaar is.
 6. Gooische heeft ook een Pestprotocol, eveneens primair gericht op situaties rond jeugdleden.

 

 6. Gedragsregels trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers

 1. Gooische verwacht dat trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/jongeren werken, kennis hebben genomen van de in artikel 5. aan de orde gestelde informatie over ongewenst gedrag en de diverse geldende protocollen en gedragsregels, die allemaal op de website van Gooische beschikbaar zijn.
 2. Er wordt door vrijwilligers nadrukkelijk aandacht besteed aan 'De gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport'. 
 3. Gooische kan in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt, waarbij door het Ministerie van Justitie op een aantal door Gooische aangegeven functieaspecten getoetst zal worden; Deze VOG zal in beginsel kosteloos kan worden verstrekt en Gooische zal bij het doen van de aanvraag behulpzaam zal zijn. Als men om hem/haar moverende redenen niet een VOG wil overleggen, dan mag men de bedoelde taak op Gooische niet uitoefenen.
 4. Trainers, coaches, managers en andere vrijwilligers zullen bij het aangaan van de afspraken omtrent hun taken worden gevraagd een Vrijwilligersverklaring tekenen waardoor zij aangeven van de hierboven genoemde punten op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden. Voor zover deze vrijwilligers geen lid zijn van de KNHB zullen zij door tekening van dit document verklaren dat zij zich ook onderwerpen aan het tuchtrecht van de KNHB. Klik hierop voor een voorbeeld van de Vrijwilligersverklaring.

7. Privacy en beeldmateriaal
 1. Het is niet toegestaan om in de kleedruimten, douches en wc's (vaste of tijdelijke) van Gooische beeldopnamen te maken met een camera, een smartphone, een tablet of anderszins.
 2. In bepaalde gevallen is dat met betrokkenen anders geregeld, zoals bijvoorbeeld bij de tophockeyers van Dames 1 en Heren 1, met wie over het portretrecht afspraken zijn gemaakt.
 3. Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten bij of van Gooische worden regelmatig foto's genomen en video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop leden van Gooische, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of App worden gebruikt.
 4. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Gooische heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.
 

8. Gooische op internet, in social media en gedrukte media
 1. Het is aan leden en derden is niet toegestaan om zonder toestemming op internet of in gedrukte media de suggestie te wekken dat bepaalde websites, social media kanalen of hard copy media onder beheer van Gooische tot stand zijn gekomen, terwijl dat niet het geval is.
 2. Het is in dit verband niet toegestaan om zonder toestemming de naam van Gooische en/of het logo van Gooische in welke (aangepaste) vorm dan ook te gebruiken.
 3. De naam Gooische, het beeldmerk van Gooische alsmede de gazelle in het beeldmerk zijn eigendom van Gooische en door Gooische geregistreerd.
 4. De spelregels voor hoe Gooische zichzelf via de website wil profileren zijn in een aparte regeling vastgelegd. 

9. Vuurwerk   
 1. Het is een ieder - leden en/of andere bezoekers - verboden waar dan ook op de Gooische-accommodatie vuurwerk bij zich te hebben en/of dit te ontsteken.
 2. Als vuurwerk worden aangemerkt: rotjes, strijkers, vuurpijlen, zgn. "Bengaals vuur" al dan niet in fakkels, andersoortige fakkels en alles wat daar op lijkt.
 3. Bij het vermoeden dat iemand vuurwerk op de Gooische-accommodatie bij zich heeft, kan deze persoon ter plaatse gefouilleerd worden. Men zal eventuele zakken moeten legen, tassen e.d. moeten openen en het betrokken vuurwerk moeten afgeven. Dit vuurwerk wordt door Gooische afgevoerd.
 4. Personen die vuurwerk bij zich hebben zullen van het Gooische-terrein verwijderd worden. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.
 5. Indien men geen gevolg geeft aan het verzoek om het vuurwerk af te geven, of indien men toch vuurwerk ontstoken heeft, kan het bestuur besluiten de Politie in te schakelen.
 6. Eventuele schade als gevolg van vuurwerk zal verhaald worden bij degene, die het betrokken vuurwerk in zijn bezit had, dan wel ontstak; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

10. Clubhuis

 1. Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. mogen niet met plakband, plakstift of punaises e.d. tegen muren en deuren bevestigd worden; op toegewezen ramen mogen aankondigingen met plakband worden opgehangen.
 2. In het clubhuis worden hockeysticks en sporttassen op een dergelijke wijze neergelegd dat anderen daar geen last van hebben.
 3. In het clubhuis wordt niet gehockeyd of met hockeysticks gezwaaid, noch gevoetbald of anderszins met een (hockey)bal gespeeld. Schade ontstaan als gevolg van het negeren van dit verbod zal worden verhaald bij de veroorzaker; in geval van minderjarigen bij hun ouders/verzorgers.
 4. Gevonden voorwerpen worden in de daartoe bestemde kist bij de kleedkamers gedeponeerd. Men mag geen spullen uit die mand meenemen als men niet de eigenaar is. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan of indien nog bruikbaar als 2e hands op Gooische verkocht.
 5. Van diefstal van eigendommen van Gooische zal aangifte gedaan worden.
 6. Gooische, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor op Gooische zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.

11. Bar/buffet
 1. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren of dranken in het clubhuis of op het Gooische-complex is niet toegestaan zonder dat daartoe voorafgaand afspraken zijn gemaakt met de Manager Horeca & Faciliteit cq de Barcommissie.
 2. Contante betaling van consumpties is niet meer mogelijk. Alleen de automaten in het clubhuis accepteren muntgeld.
 3. Het is niet mogelijk, noch toegestaan, dat afgenomen consumpties ter latere betaling 'op een bon gezet worden'.
 4. Bij niet-betaling van openstaande rekeningen bij de bar zullen de normale invorderingsprocedures gelden. Als het leden betreft kan niet-betaling leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap.

12. Kunstgrasvelden
 1. Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen.
 2. Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te klimmen.
 3. Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, noch in de dug-outs.
 4. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld of in de dug-outs.
 5. Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasvelden niet als zitplaats.
 6. Het is verboden te klimmen in of zich te bevinden op de vaste en tijdelijke tv/videotorens, tenzij men als (assistent-) cameraman of anderszins van het bestuur toestemming daarvoor heeft.
 7. Het is niet toegestaan op het complex, m.n. op de kunstgrasvelden, andere sporten, georganiseerd of ongeorganiseerd, te beoefenen dan de hockeysport, tenzij dat gebeurt met toestemming van het bestuurslid accommodatie of een andere daartoe bevoegde Gooische-functionaris.

13. Accommodatie Gooische en kinderen
 1. De speeltoestellen achter het clubhuis zijn geplaatst door de Gooische. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk als kinderen hier spelen. Gooische aanvaardt in geval van schade of letsel geen aansprakelijkheid.
 2. Op het terrein van sportcomplex Laegieskamp bevinden zich vele sloten. Ouders/verzorgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op hun kinderen. Gooische aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade of letsel.
 3. Rondom het clubhuis en de velden van Gooische bevinden zich opslagplaatsen van werkmaterieel en ook installaties ten behoeve van veldverlichting, de veldbesproeiing, wateropslag en -zuivering. Dit is verboden terrein voor iedereen, die daar geen taak heeft. Ouders/verzorgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om toezicht te houden op hun kinderen. Gooische aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade of letsel.
14. Trainerskamer
 1. De Trainerskamer is primair in gebruik bij de trainers. De kamer kan door het bestuur gebruikt worden voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. In overleg met de Manager Horeca & Faciliteit kan deze ruimte in bijzondere gevallen beschikbaar zijn voor andere Gooische-commissies of functionarissen.
 2. Het is in overige gevallen niet toegestaan deze ruimte te betreden.

15. Rommel opruimen
 1. Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 2. Afval, waaronder plastic bekers of plastic flesjes, frietbakjes e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken, die op het complex en in het clubhuis staan.

16. Honden   
 1. Honden zijn op het terrein van de Gooische Hockeyclub niet toegestaan.
 2. Het is verboden om honden in het clubhuis mee te nemen.

 

17. Fietsen, scooters, auto's, parkeren

 1. Rijden met auto's, (bakfietsen) en scooters langs de velden, of in de nabijheid van het clubhuis is ten strengste verboden.
 2. Fietsen niet tegen de hekken plaatsen, maar in de fietsenstallingen. Voor bromfietsen en scooters is er in de nabijheid een aparte parkeerstrook. Men parkeert voor eigen risico.
 3. Auto's moeten parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken op het grote parkeerterrein aan de Bussumse Meerweg. Als men buiten de parkeervakken parkeert, kan men door de politie bekeurd worden. Door hier te parkeren weet men dat zijn auto mogelijk geraakt kan worden door een afgedwaalde, hockeybal. Men parkeert hier voor eigen risico; Gooische aanvaardt hiervoor, noch voor andere schade aan het voertuig op deze parkeerplaats, enige aansprakelijkheid.

 

20. Betreden en verlaten van het complex/de buurt

 1. Betreding en verlaten van het Gooische-complex is alleen mogelijk via de daarvoor geëigende in- en uitgangen aan de Bussumse Meerweg
 2. Men wordt geacht overdag en in het bijzonder in de avonduren zo rustig mogelijk het complex te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken op het complex en in de aanpalende buurten.
 3. (Brom)fietsen, scooters en auto's dienen met zeer matige snelheid over Bussumse Meerweg te rijden en geen overlast te veroorzaken voor bezoekers van Gooische, BFC en Het Spieghel alsmede de omwonenden

 * * * * *

Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van Gooische-bestuursleden en andere daartoe bevoegde Gooische-commissieleden en-functionarissen, Gooische-trainers en-coaches moeten opgevolgd worden?

(versie 1.0 11 juni 2015, vastgesteld door het bestuur van Gooische)

 

 

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


Advertentie

Agenda van de week

28-4 MHC MEP D1 - Dames 1 (uit)
28-4 LOHC H - Heren 1 (uit)

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 4 mei 2019 
07:45  Ole Eweg Wedstrijdtafel 
07:45  Lars Janson Wedstrijdtafel 
10:30  Pepijn Kelder Wedstrijdtafel 
10:30  Floris Kruize Wedstrijdtafel 
13:00  Roemer Deurloo Wedstrijdtafel 
13:00  Jonas Overgaauw Wedstrijdtafel 
15:30  Timme Dekkers Wedstrijdtafel 
15:30  Jesse Feeke Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Saar van der Putt
Jasper Groot Koerkamp
Olivia de Monchy
Meer verjaardagen

Facebook