Hockey Algemeen

De Gooische Hockey Club is met bijna 2.300 leden één van de grootste en oudste (opgericht op 1 januari 1901) hockeyclubs van Nederland en de grootste hockeyclub in 't Gooi. Van oudsher zijn wij een grote familieclub met meer dan 1050 jeugdleden en meer dan 950 spelende senioren. Daaronder valt de bruisende trimhockey club van bijna 300 leden, daarmee de grootste trimhockey club van het land.

Voor alle leeftijden is er hockey mogelijk op de Gooische Hockey Club.

Lid worden?
Wil je lid worden van Gooische? Dan verwijzen we je graag naar onze aanmeldpagina of het aanmeldformulier.

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB
Alle spelende en niet-spelende leden van de Gooische Hockeyclub zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van de Gooische Hockeyclub of de KNHB."

Via www.knhb.nl kun je met een online formulier de schade online melden.

Niet-leden zijn niet verzekerd!

Let op: Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden. 
Niet-leden vallen niet onder de verzekering. Dat geldt dus voor sporters, die géén lid zijn van de Gooische Hockeyclub (de zogenaamde zwartspelers). Los van het feit dat zij alleen al om die reden niet mogen meetrainen of -spelen zijn zij dus ook niet verzekerd.


Selectiebeleid Gooische seizoen 2019-2020

In de visie van Gooische gaat het in de maxi’s, D en C vooral om het ontdekken, aanleren en opleiden van spelers/speelsters. In de B en A gaat het naast opleiden ook meer om presteren.

Naast deze visie is het uitgangspunt van ons selectiebeleid, dat we voor iedere speler/speelster een plek in een team vinden die het beste bij hem of haar past. Om er voor te zorgen dat iedereen speelt op de plek die zowel sportief als sociaal gezien het beste bij die persoon past, is het belangrijk dat we het selectiebeleid zorgvuldig uitvoeren en dat het transparant is. 

Het selectiebeleid gaat uit van een selectieproces gedurende het hele seizoen. Er wordt door het jaar heen intensief gekeken naar de ontwikkelingen van spelers/speelsters. Door daarnaast een aantal spelers/speelsters te laten meetrainen met een hoger team en door de beoordelingen van trainers en coaches is er aan het einde van het seizoen een goed beeld van de gehele lichting. Op basis hiervan kunnen de teamindelingen voor het seizoen 2019-2020 gemaakt worden. Selectietrainingen na afloop van het seizoen zijn hierdoor in principe niet meer nodig.

Meetrainen met hoger team 

Tijdens het seizoen zijn/worden een aantal spelers en speelsters uitgenodigd om in een blok van een paar weken één keer in de week met een hoger team mee te trainen. Wie hiervoor in aanmerking komen wordt in gezamenlijk overleg bepaald door technisch managers, trainers /coaches, tophockey commissie en junioren commissie (afhankelijk uit welk team een speler/speelster komt). 

Beoordeling van trainers en coaches 

Hiernaast vindt er drie keer per seizoen (2x veld en 1x zaal) een individuele beoordeling per speler/speelster plaats door de trainers en coaches. De beoordelingen worden vastgelegd in LISA waardoor de ontwikkeling goed te volgen is tijdens het seizoen, maar ook door de jaren heen. 

Evaluatie selectieproces 

In mei zullen we het uitgevoerde selectieproces evalueren en bekijken we of we vinden dat het proces zorgvuldig is geweest. Op basis hiervan beslissen we of er voor seizoen 2019-2020 eventueel alsnog selectietrainingen nodig zijn (of voor bepaalde categorieën).

Inleiding

De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Commissie Junioren, Commissie Jongste Jeugd(JC) en de Commissie Top Hockey (THC). De Commissie Junioren draagt zorg voor de indeling van de breedteteams van de A-B-C-D lijnen en de commissie Jongste Jeugd(JJC) van de teams binnen de E-F lijnen.
De TOP Hockey Commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de 1e en 2e teams binnen de A-B-C-D lijnen.

Inhoudsopgave

1. Gooische Hockey Filosofie pag 2

2. Algemene uitgangspunten pag. 2

3. Jongste Jeugd

3.1. Trainingsbeleid Jongste Jeugd pag. 3

3.2. Procedure Kabouters pag. 3

3.3. Procedure F-lijn pag. 3

3.4. Procedure E6-lijn pag. 4

3.5. Procedure E8-lijn pag. 5

3.6. Selectie E8-Lijn naar D Junioren pag. 6

3.7. Beoordeling pag. 7

4.Junioren Hockey A-B-C-D-E-F teams (vanaf 3 en verder)

4.1 Trainingsbeleid Junioren Hockey pag. 8

4.2 Procedure A-B-C-D lijnen pag. 8

5.Top Hockey A-B-C-D teams (1-2 teams)

5.1 Doelstellingen, voorwaarden, trainingsbeleid pag. 9

5.2 Selectiecriteria voor selectieteams pag. 10

5.3 Procedure selectieteams (A, B, C en D lijn) pag. 11

5.5 Keeperspag. 13

1. Gooische Hockey Filosofie

a) Het GJP biedt de club structuur ten behoeve van de jeugdopleiding. Daarom zijn vanaf de Jongste Jeugd t/m de A-junioren alle trainingen voor het seizoen samengesteld aan de hand van de doelstellingen per leeftijdscategorie. Het GJP is gestoeld op 4 hoekpunten. Deze bepalen de lijnen van het speelveld. Binnen die lijnen is volop ruimte voor het aanvallend spelprincipe. En daarmee voor maximale ontwikkeling van alle hockeyvaardigheden, speelplezier en spelniveau. Gooische kiest in wedstrijden nadrukkelijk voor een aanvallend spelen: dat is onze Gooische hockey filosofie

2 . Algemene uitgangspunten

b) Het streven is om alle jeugdleden van Gooische binnen de gegeven mogelijkheden zowel een sociale als sportieve uitdaging te geven.

c) De sterkst hockeyende spelers/-sters van de A, B, C en D-lijn spelen in principe in het eerste team van de leeftijdscategorie. Iedere leeftijdscategorie (m.u.v. de E en de F) kent een selectiegroep waaruit 2 teams gevormd worden. Het individu gaan voor het team, zo kan het voorkomen dat er een speler die voor het team waardevoller zou kunnen zijn niet geselecteerd wordt, maar dat een individu de voorkeur krijgt.

d) De indeling van de breedteteams (3-4-5-6-7 teams) wordt door de categorieleider (JC) van iedere leeftijdscategorie verzorgd mede gebaseerd op de input van de coaches en trainers in samenspraak met de Technische Organisatie. De indeling van de Top(1-2) teams wordt door de categorieleider THC verzorgd in samenspraak met Technische Organisatie. Naast de THC categorieleid(st)er van de betreffende lijn wordt, ter toetsing en raadpleging, gebruik gemaakt van een aantal onafhankelijke specialisten.

e) Er wordt altijd een gezocht naar het hoogst haalbare niveau van de spelers/-sters om te zorgen voor een zo goed mogelijke opleiding van het individu. Hierbij houden we het sociale aspect in het oog. Het kan dus zijn dat een speler/ -ster in een hoger leeftijdscategorie uitkomt of meer trainings uitwisseling zal plaatsvinden. Spelers/-sters spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie.

f) De samenstelling van de teams alsmede de begeleidingsteams wordt zo snel mogelijk na de laatste competitie wedstrijd vastgesteld door het betreffende THC/JC-lid. Bekendmaking geschiedt middels communicatie via de website en/of direct persoonlijk aan betrokkenen waarbij het streven van de THC is om dit eind mei te communiceren en van de JC om dit medio juni te communiceren, aangezien de JC afhankelijk is van de definitieve selecties.

Kinderen en ouders worden in de gelegenheid gesteld om te komen naar de 'Ouderavond' voor een toelichting op de samenstelling van de teams.

g)De trainingen van de 1-2 teams starten in principe 3 tot 4 weken voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd. De trainingen van de breedteteams starten in principe 1 week voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd.

h) Gedurende het seizoen kunnen spelers, op grond van hun prestaties tussen het 1e en 2e team gewisseld worden (open selectie). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de THC, na overleg met de Technische Organisatie, betrokken spelers en ouders.

i) Het Bestuurslid Hockey Technisch is gerechtigd af te wijken van de richtlijnen en te beslissen bij twijfelgevallen.

3. Jongste Jeugd Kabouter en E-F teams

3.1. Trainingsbeleid

In de Jongste Jeugd(E-F en Kabouters) worden de spelers en speelsters getraind door de Technisch Manager Jongste Jeugd, Trainingscoördinatoren, trainers met ervaring en hulpouders. De Manager Jongste Jeugd is verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen, welke voornamelijk zullen bestaan uit basistechnieken en diverse spelvormen.

3.2 Procedure Kabouters

Kabouterhockey bij Gooische is voor kinderen die tussen 1 oktober en 30 september zes jaar zijn of zeven worden. Spelenderwijs maken de kinderen tijdens Kabouterhockey kennis met de hockeysport. Spel en beweging staan centraal. De kinderen leren de beginselen van het hockey en er worden nog geen wedstrijden gespeeld. Veiligheid staat boven alles.

3.3 Procedure F-lijn (Benjamins)

Inleiding

Kinderen die in de F-categorie komen bij Gooische zijn nieuw op de club en hebben weinig tot geen hockeyervaring. In één jaar tijd brengen we de grondbeginselen van het hockey bij, zowel speltechnisch als sociaal. De F-categorie bestaat uit spelers/-sters die we ook wel de Benjamins noemen. In de regel geldt dat zij op 1 oktober van het trainingsjaar 7 jaar zijn en in groep 4 van de basisschool zitten.

Inhoud

Bij de Jongste Jeugd wordt het hockey opgebouwd vanuit lopen met de bal, en het begint uiteraard met het vasthouden van de stick. Dus de basistechnieken die onder lopen met de bal vallen, staan centraal in het programma. Ook de eerste passtechnieken met de handen uit elkaar (push) komen aan de orde. Tijdens wedstrijden ligt de nadruk dan ook op de uitvoering van deze getrainde vaardigheden. Daarbij besteden we aandacht aan het kijken naar elkaar en het ontdekken van de ruimte in het veld.


Teamindeling zaterdag

Om tot een teamindeling te komen, waarmee vanaf de herfstvakantie competitie gespeeld gaat worden, zullen we de trainingen tot de herfstvakantie gebruiken om een inventarisatie te maken van globale aanleg. Beoordeling van de Benjamins wordt gedaan door de technische staf, dus de hoofdtrainer en Technisch Manager Jongste Jeugd. Zij zijn onafhankelijk. Zij kunnen de hulpouders vragen ook een beoordeling te geven, rekening houdend met hun betrokkenheid.

Er wordt een 50-50 indeling gemaakt. De helft van de kinderen met de meeste motorische aanleg en natuurlijke beweeglijkheid worden eerlijk verdeeld over de teams 1 en 2, de andere helft van de kinderen over teams 3 en 4. Tot die indeling een feit is, wordt er derhalve wekelijks met willekeurige indelingen getraind. Na de herfstvakantie zal er tijdens trainingen zowel in teamsamenstelling als in willekeurige samenstelling worden getraind.

Na de herfstvakantie wordt de reguliere beoordelingssystematiek opgestart. Zie hoofdstuk 4.

Teamindeling zondag (zojeco)
De teamindeling van de Zojeco is willekeurig, en dus niet op speelsterkte. De Zojeco speelt meteen vanaf het begin van het nieuwe seizoen competitie.

Capaciteit zaterdag:

·4 teams van 8 jongens: 32 jongens

·4 teams van 8 meisjes: 32 meisjes

Capaciteit zondag:

·Per jaar afhankelijk van aantal aanmeldingen.

3.4. Procedure E6-lijn (Mini’s)

Inleiding

Het merendeel van de kinderen die in de Mini’s gaan spelen bij Gooische hebben een jaar gehockeyd in F-categorie, een deel is nieuw en heeft geen of weinig hockeyervaring. Bij de indeling van de kinderen, zowel met als zonder hockeyervaring moet vooral gekeken worden naar bewegingsaanleg en niet zozeer naar de kwaliteit van de uitvoering van de technieken. Nieuwelingen kunnen dus prima in de eerste drie teams terecht komen.

Inhoud
Bij de Mini’s gaan we het aangelegde fundament verstevigen. Er is nog steeds veel aandacht voor de basistechnieken die onder lopen met de bal vallen, maar er komt al wat meer aandacht voor het spelen van de bal en verdedigen. In de wedstrijden komt de nadruk meer te liggen op het overzicht en de keuze tussen spelen en zelf gaan.

Teamindeling
Voor aanvang van het seizoen worden de kinderen 50-50 verdeeld over de teams, zie hoofdstuk 4 Beoordeling. De potentieel beste helft van de kinderen worden gelijk verdeeld over de teams 1, 2 en 3 en de andere helft van de kinderen over de teams 4, 5 en 6 (idem bij Zojeco). Tijdens trainingen zal vrijwel zonder uitzondering worden gewerkt met de teamindeling.

Capaciteit zaterdag:

·6 teams van 8 jongens: 48 jongens

·6 teams van 8 meisjes: 48 meisjes

Capaciteit zondag:

·Per jaar afhankelijk van aantal aanmeldingen.

3.5. Procedure E8-lijn (Maxi’s)

Inleiding
Het merendeel van de kinderen die in de Maxi’s gaan spelen bij Gooische heeft minimaal één en vaak zelfs twee jaar hockeyervaring. Een klein deel is nieuw en heeft geen of weinig hockeyervaring. Bij de indeling van de kinderen, zowel met als zonder hockeyervaring moet nog steeds vooral gekeken worden naar bewegingsaanleg, maar ook al naar de kwaliteit van de uitvoering van de technieken. Ook de inzet en motivatie van de speler/speelster wordt hierbij meegenomen.

Inhoud

Bij de Maxi’s gaan we het aangelegde fundament verbreden. Er is nog steeds veel aandacht voor het lopen met de bal. Vanaf deze fase is er evenveel aandacht voor het spelen van de bal, het aannemen van de bal, verdedigen, flatsen en slaan. In de wedstrijden komt de nadruk nóg meer te liggen op het overzicht en de keuze tussen spelen en zelf gaan, maar nu ook op teamvaardigheden als positiespel bij opbouwen, verdedigen volgens principes als ‘platte-driehoek’ en ‘balkant-helpkant’ en het uitspelen van overtal situaties als 2 tegen 1 en 3 tegen 2. Dat is één van de redenen waarom we deze fase als de belangrijkste binnen de Jongste Jeugd aanwijzen.

Bij de Maxi’s wordt elke week een keeperstraining georganiseerd door gediplomeerde trainers. Alle kinderen die op zaterdag spelen, mogen in de week ervoor deelnemen aan deze training.

Teamindeling

Voor aanvang van het seizoen worden de kinderen als volgt naar sterkte ingedeeld, zie hoofdstuk 4 Beoordeling:

De beste 9-10 kinderen komen in het 1e team.

De volgende 9-10 beste kinderen komen in het 2eteam.

De overige kinderen worden gelijk naar niveau verdeeld over de teams 3, 4 en 5.

Bij Zojeco idem, echter afhankelijk van het aantal teams.

Tijdens de trainingen wordt er bij de eerste twee teams in de vaste teamsamenstelling gewerkt. De overige teams trainen voornamelijk in de teamsamenstelling, maar kunnen ook in een andere samenstelling bijvoorbeeld een circuit doen . De eerste twee teams kunnen een afwijkende trainingstijd en –lengte hebben van andere Maxi teams.

Capaciteit zaterdag

5 teams van 9-10 spelers.

Capaciteit zondag

Per jaar afhankelijk van aantal aanmeldingen.

3.6. Selectie van Maxi’s naar D Junioren

Vanuit de Maxi’s worden die spelers die in aanmerking komen voor een toekomstige plek in D1 of D2 gelokaliseerd. Naar aanleiding van het functioneren op zaterdag in het eigen Maxi-team en beoordelingen van trainers wordt besloten of de betrokken speler een uitnodiging krijgt voor de toekomstige selectie van D1/D2. Dit proces gaat in samenspraak tussen coördinator JJ, de Technisch Manager JJ, Technisch Manager Jongenslijn en de JTC TOP D. Vaak zullen dit spelers uit het eerste of tweede Maxi-team zijn, maar spelers uit de overige Maxi-teams zijn nadrukkelijk nietuitgesloten. Zo kunnen de beste spelers uit Maxi E3, 4 en 5 worden uitgenodigd om mee te trainen met Maxi E1/E2 zodat zij ook vergeleken kunnen worden met de sterkste Maxi-spelers en een uitnodiging kunnen krijgen voor het meetrainen en/of de selectie van D1/D2.


3.7. Beoordeling

Het hieronder genoemde vormt de globale uitgangspunten ten aan zien van ons beoordelingsproces. Elk jaar opnieuw evalueren we dit proces aan de hand van opgedane ervaringen. Uiteraard geldt dit ook voor seizoen 2015-2016. De aanscherpingen vind je binnenkort hier.

Beoordeling van de spelers/speelsters wordt gedaan door:

· Coaches van de teams

· Technische staf: Hoofdtrainer(s) en Technisch Manager JJ

De eerste beoordeling vindt plaats voor aanvang van de 2de helft van het seizoen, de tweede beoordeling in periode van de voorjaarsvakantie tot eind mei. Met elke coach zal een gesprek gevoerd worden om alle spelers/speelsters te kunnen bespreken. Kinderen worden beoordeeld op basis van een formulier, die de beoordelaars invullen. In dat formulier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

‘Natuurlijke fysieke aanleg’:

· Coördinatie

· Wendbaarheid

· Snelheid

‘Het spelletje spelen’:

· Kijk op het spel

· Intrinsieke motivatie

· Technische uitvoering

Mentaliteit

De coördinator Jongste Jeugd Commissie (JJC) van de jongens- en meisjeslijn maakt een teamindeling na overleg met de Technisch Manager Jongste Jeugd. Hierbij wordt allereerst gekeken naar sterkte, vervolgens wordt een goede mix van scholen nagestreefd en indien mogelijk wordt aan verzoeken voldaan om in hetzelfde team te zitten als een vriendje/vriendinnetje.

De teamindelingen worden gecommuniceerd rond de herfstvakantie (t.b.v. Benjamins), en vlak voor de zomervakantie (Mini/Maxi). Er vinden geen wijzigingen meer plaats. Er wordt gedurende het hele seizoen door o.a. coaches, onafhankelijke beoordelaars en professionals gekeken naar de juistheid van indeling van de kinderen. Uiteraard kunnen kinderen na een goede ontwikkeling (een) volgend seizoen omhoog of omlaag schuiven. Een indeling geeft dus geen garantie voor de toekomst.


4. Junioren Hockey A-B-C-D- teams (vanaf 3 en verder)

4.1 Trainingsbeleid

De ABCD breedte hockeyteams trainen minimaal 1x per week. De C-D teams trainen een 2e keer met hun teams terwijl de A-B teams de mogelijkheid hebben om een 2e keer te trainen middels een combi training.

Ook bij de breedte teams zullen de trainingen zijn gericht op verbeteren van het individu en altijd een deel basistechnieken bevatten. De trainingen zijn kort en intensief en fysieke trainingen zijn zo veel mogelijk met bal en stick. Vanaf de B-Jeugd zijn looptraining -en scholing mogelijk.

4.2. Procedure A-B-C-D lijnen

Uitgangspunt 1: hockey is leuk, hockey is nog leuker als je het met vriendjes en vriendinnetjes speelt.

Uitgangspunt 2: hockey is leuker als je het speelt met vrienden en vriendinnetjes van ongeveer gelijk niveau (in elk geval geen spelers, die of veel beter, of veel minder zijn).

Uitgangspunt 3: teams kunnen jaarlijks wisselen van samenstelling

Het allerbelangrijkste is plezier beleven aan het spel, dit is de beste garantie voor sportiviteit en respect, voor elkaar en voor de tegenstander en scheidsrechters.

De categorieleid(st)er van de JC deelt de breedte teams voor het nieuwe seizoen, aan het einde van het huidige seizoen in, gebruik makend van de resultaten van de evaluaties die zijn gehouden met de trainers en coaches. Voor de C-D lijn zullen er ook 1 of 2 slottrainingen worden georganiseerd om instromende E-tjes en nieuwe leden te laten kennismaken met hun mogelijk toekomstige teamgenoten


5. TOP Hockey A-B-C-D teams (1-2 teams)

5.1 Doelstellingen, voorwaarden en trainingsbeleid

Om TOP hockey te spelen is het noodzakelijk om te trainen en te spelen met hockeyers van gelijkwaardig niveau. Elk seizoen maken we daarom de balans op hoe ver een speler/-ster is in zijn/haar hockeyontwikkeling.

a.Doelstellingen:

1.De ABCD Selectie teams spelen in de hoogste klasse of 1 klasse daaronder

2.We bewaken de ontwikkeling van het individu t.o.v. team en plezier t.o.v. prestatie. Jongste jeugd: 90% - 10% en A en B: 50% - 50%

3.Goede ontwikkeling van het individu met als doelstelling jaarlijks 4 potentiële Overgangsklasse/Hoofdklasse spelers/speelsters op te te leiden

4.Er is altijd ruimte voor talentvolle Gooische jeugdspelers/speelsters in D1/D2 en H1/H2

b.Basisvoorwaarden:

1.Tophockey op Gooische is aantrekkelijk door

a.Een goede begeleiding

b.Een hoog ambitie niveau

c.De ontwikkeling van talent

d.Veel plezier

2.Handhaven van de regels

3.Heldere structuur en verantwoordelijkheden

4.Duidelijkheid door informeren, monitoren en evalueren

5.Leden/ouders worden actief betrokken

c.Trainingsbeleid:

1.ABCD Selectieteams trainen 3x per week

2.Trainingen zijn gericht op verbeteren van het individu

3.Trainingen bevatten altijd een deel basistechnieken

4.Trainingen zijn kort en intensief

5.Fysieke trainingen zijn zo veel mogelijk met bal en stick en vanaf de B-Jeugd zijn looptraining -en scholing gewenst.

6.We bieden aanvullend Mentale Begeleiding, Talenten -en Specialistentrainingen aan.


5.2 Selectiecriteria voor selectieteams

Spelers/-sters die voor een selectieteam worden uitgenodigd, zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria. Deze criteria worden door de THC coördinatoren, Technische Organisatie, trainers en coaches gedurende het gehele seizoen gehanteerd..


Hieronder worden zij kort, in willekeurige volgorde, aangegeven. SAMEN, LEREN, SCOREN, WINNEN: dat zijn de vier hoekpunten die binnen het speelveld van Gooische de lijnen en het kader bepalen waarbinnen getraind wordt en wedstrijden worden gespeeld. Vanuit dat kader leiden we jeugdspelers op tot (TOP)-FITTE hockeyers.

De centrale gedachte en tevens de randvoorwaarde hierbij is dat je alleen FIT wordt of bent wanneer je een TOP-MENTALITEIT hebt of ontwikkelt. Het gaat hierbij om het vermogen het maximale uit jezelf, uit je team, uit de wedstrijden en de trainingen te halen. Want pas dan is er sprake van RENDEMENT: voor jezelf en voor het team en dus uiteindelijk voor onze club!

We leiden op vanuit de FIT gedachte.

Dat staat bij ons voorFYSIEK, INTELLIGENT, TECHNIEK. Op deze drie peilers zijn de oefeningen van onze trainingen gestoeld. We stellen onze trainingsprogramma’s zodanig samen dat jij, jeugdspeler, je op deze niveaus optimaal ontwikkelt.Wat verstaan we onder Fysiek, Intelligent en Techniek?

Fysiek
Snelheid, uithoudingsvermogen, kracht, looptechniek. Zonder en met stick en bal. Samen en individueel.

Intelligent
Individueel en samen. Inzicht, tactiek, creatief denken en slim (samen) spelen. In balbezit en zonder balbezit. Bij omschakeling. Denken en doen.

Techniek
Individueel en samen. Basistechnieken. Aanvallende (passeer) technieken. Verdedigende technieken. Kansen creëren. Doelpunten maken.

Top-Mentaliteit

Zonder een TOP-MENTALITEIT is FIT niet haalbaar. Mentaliteit is individuele, intrinsieke motivatie, inzet, instelling en wilskracht. MENTALITEIT splitsen we op in wedstrijdmentaliteit en trainingsmentaliteit.


Wedstrijdmentaliteit
De wil om altijd te winnen

Trainingsmentaliteit
De intrinsieke motivatie om altijd te willen leren om te verbeteren

Daarnaast is mentaliteit ook de wil om te verbeteren (inzet), te leren (toepassen, luisteren, en accepteren) en te presteren (doen) belangrijk. Als individu en dus samen. Bij presteren geldt dat je uitgerust moet zijn. Betekent dit dat je nooit naar een feestje kunt; nooit met je vrienden kunt chillen; of nooit tot laat een film kunt kijken?

Nee! Maar wel dat je rekening houdt met het feit dat je de volgende dag moet hockeyen. En dat betekent dus dat je ‘ergens’ concessies wilt en zult doen. Je voelt zelf het beste aan waar jouw grens ligt. Die grens aanvoelen en vervolgens respecteren is een kwestie van MENTALITEIT.

5.3 Procedure selectieteams (A, B, C en D lijn)

a) Bij de samenstelling van de lijnteams wordt gezocht naar een evenwichtige balans tussen eerste- en tweedejaars spelers. Lijnteams bestaan voor de D- en C- categorie uit 14 spelers. In de A- en B- categorie telt een team 15 spelers. De selecties zijn het hele jaar open.

Specifiek voor de D-categorie geldt dat voor de aankomende eerstejaars D-spelers uit Maxi E1 of E2 niet automatisch voor de selectiegroep D wordt uitgenodigd.

b) De spelers/-sters van de selectieteams worden tijdens het seizoen tweemaal geëvalueerd door trainers, coaches en THC. Spelers/-sters van selectieteams komen niet automatisch in aanmerking voor een selectieteam voor het volgende seizoen.

c) Gedurende het seizoen wordt geïnventariseerd welke spelers/-sters uit de breedteteams bovengemiddeld (in relatie tot het topniveau in dezelfde lijn) spelen. De breedteteams worden daartoe tweemaal geëvalueerd en de spelers/-sters die hiervoor in aanmerking komen worden door de categorieleider JC doorgegeven aan de THC. Betreffende spelers/-sters kunnen, na overleg binnen de THC en met de Technische Organisatie voor één of meer trainingen van een selectieteam worden uitgenodigd.

d) Spelers/-sters die nog niet bij Gooische spelen en de kwaliteit en interesse hebben om voor één van de selecties in aanmerking te komen, moeten zich op de gebruikelijke wijze aanmelden bij het secretariaat en kunnen dit tevens kenbaar maken bij de THC. In verband met het aantallenbeleid moeten spelers van buitenaf duidelijk beter zijn dan de gemiddelde selectie speler/-ster en behoren tot de top 5 spelers van het betreffende eerste lijn team. Voorrang met betrekking tot aanname op basis van spelniveau kan pas plaatsvinden na overleg met de THC/JC.

e) In het voorjaar/najaar worden alle spelers door de trainers/coaches beoordeeld. De resultaten van deze beoordeling worden afgestemd met de categorieleider THC/JC en vervolgens vastgelegd middels een (digitaal) spelers-evaluatieformulier in het spelervolgsysteem.

f) Voor het samenstellen van de selectiegroepen van de D-lijn wordt o.a. gebruik gemaakt van de beoordelingen van de trainers/coaches van de E-lijn. Uiteindelijk worden de beste spelers/-sters uit de E-achttallen uitgenodigd voor de D1/D2 selectie. Dit proces wordt gecoördineerd door de categorieleiders van de THC/JC en JJC.

g) Kort na de laatste competitiewedstrijd(mei) worden de spelers persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het selectie programma voor de lijnteams. De selectiegroep voor het eersteteam bestaat uit ongeveer 16-18 spelers. De afvallers van het eersteteam worden automatisch geplaatst in het tweedeteam. Voor de resterende plaatsen in het tweedeteam zal de selectiegroep uit 14 spelers bestaan. Vanuit de selectiegroep voor het tweede team zullen dus nog een aantal kinderen afvallen en geplaatst worden in het derde team

h) De bekendmaking van de selecties zal plaatsvinden via de website, achter het besloten gedeelte in het weekend na de laatste selectietrainingen van respectievelijk de eerste en tweede teams. Na de bekendmaking van de teamsamenstellingen wordt een inloopuur georganiseerd voor spelers die behoefte hebben aan een persoonlijke toelichting en/of nadere uitleg wensen. Spelers die tijdens de selectie trainingen afvallen worden hier persoonlijk over ingelicht.

Er kan door de THC/TO gekozen worden om t/m augustus nog spelers extra in de selectieteams op te nemen. Aan het einde van het voorbereidingsprogramma, in augustus, wordt dan de definitieve teamsamenstelling bekend gemaakt. Dit wordt persoonlijk gecommuniceerd aan de spelers.

i) Bij de publicatie van de definitieve selecties op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt wat het betekent om in een selectieteam te spelen.

j)Spelers die uitkomen voor vertegenwoordigende KNHB elftallen

a.We streven naar een goede verhouding in het aantal uit te sturen spelers/speelsters voor de vertegenwoordigende teams. Kwaliteit gaat boven kwantiteit om ervoor te zorgen dat Gooische als vereniging serieus wordt genomen.

b.De voordracht aan de KNHB voor deelname aan selectiewedstrijden valt onder de verantwoordelijkheid van THC en de Technische Directie

c. Organisatie en communicatie tussen GHC en de KNHB over het selectieproces en voordracht van geselecteerden geschiedt door de secretaris van de THC.

d.De communicatie en afstemming tussen GHC en de KNHB van trainingsrichtlijnen valt onder de verantwoordelijkheid van de THC.

e. De communicatie en afstemming tussen de betrokken Speler(s)/Speelster(s) vindt ‘N’ en de GHC coaches en trainers vindt 3 keer per jaar plaats. Op het moment van selectie, halverwege en aan het einde van het seizoen

f. Als een speler of speelster uit een selectieteam aangeeft GHC te willen verlaten (of dit overweegt), arrangeert de THC lijncoördinator (binnen een week) een persoonlijk gesprek. Dit valt onder de verantwoordelijkheid en aansturen van de voorzitter van de THC. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en verstuurd naar de speler/speelster en de andere betrokkenen.

5.4 Keepers
Gooische beschikt over een keepersschool. De keepers worden niet geselecteerd op basis van specifieke selectiewedstrijden.


Selectie van de keepers voor de 1-2 lijn teams A t/m D vindt plaats door de THC in overleg met de keepersschool. Deze selectie zal gebaseerd worden op kwaliteiten, capaciteiten, motivatie en inzet gedurende het afgelopen seizoen en mede op basis van gesprekken met trainers en coaches en door het bezoeken van wedstrijden.


De definitieve bekendmaking welke keeper in het nieuwe seizoen in welk team gaat spelen vindt gelijktijdig met de bekendmaking van de spelers van de selectieteams plaats.

 

 

Sponsor voucher van de maand


aupingsponsordealvandemaand

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 30 oktober 2021 
08:00  Ouders/verzorgers van Kaja van der Windt Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Mara Kas Barmedewerker 
08:00  Kees van Traa Barmedewerker 
11:15  Maya Carson Barmedewerker 
11:15  Friedeliene Groeneveld Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Olivia de Boer Barmedewerker 
14:30  Ard Krak Barmedewerker 
zondag 31 oktober 2021 
07:45  Aurélie Smelt Wedstrijdtafel 
Meer diensten

Vandaag jarig

Talitha Mac-Lean
Sofia Meerts
Tibbe Brouwer
Meer verjaardagen

Facebook